Privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
▪             uw naam, adres en woonplaats
▪             uw geboortedatum
▪             relatienummer met uw Zorgverzekeraar
▪             de datum van de behandeling
▪             een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal
              consult’
▪             de kosten van het consult

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
▪             Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
               bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
               expliciete toestemming.
▪             Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
▪             of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens supervisie of intercollegiale toetsing.
▪             Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
              administratie, zodat ik, mijn administrateur, of een incassobureau, een factuur kan
              opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
U mag mij vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u mij verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met mij op te nemen via e-mail: info@mascha-aleman.nl

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
▪             zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
▪             ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw
              behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik
              heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).